Inlämning av arkivmaterial

Leveranser kan lämnas in alla vardagar. Ring helst innan och boka tid.

Några råd inför leveransen:
  • Handlingarna ska bestå av det som skapats i den egna verksamheten
  • Material ska vara rent 
  • Behåll materialets struktur, lämna pärmar som de är
  • Verifikationer/kvitton tar vi normalt inte emot
Här nedan listar vi några vanliga frågor med svar. Vid osäkerhet: Fråga våra arkivarier. Läs mer om vilka handlingar som är värda att bevara i våra bevaranderåd.

Hur ofta ska man lämna in arkiv?
Vart femte år är ofta lagom, men varje organisation avgör själv när det är dags.

Varför inte verifikationer?  De tar för mycket plats. Det årliga bokslutet räcker för att ge en bild av organisationens ekonomi över tid. Undantag kan göras om verfikationerna rör ett speciellt projekt eller om de är från tiden före 1950. Äldre verifikationer kan innehålla mer information. Varje organisation får själv förvara sina verifikationer tills de kan gallras, i allmänhet sju år. 

Vad menas med att leveransen ska vara ren? Handlingarna ska inte vara mycket smutsiga eller dammiga, inte heller mögliga, insektangripna eller allvarligt fuktskadade. Lämna inte in saker som inte ska arkiveras. Leveranser som är mycket smutsiga leder till merarbete för personalen. Arkivet förbehåller sig därför rätten att i sådana fall ta betalt för extraarbetet. 

Kan vi lämna in föremål? Ja, mindre föremål som är nära förknippade med föreningens eller företagets egen verksamhet. Det kan vara klubbnålar, reklammaterial och liknande. Vid osäkerhet: fråga personalen. 

Kan man lämna in arkiv från en nedlagd förening? Ja, Arkiv Gävleborg kan efter överenskommelse ta emot handlingar från upphörda föreningar, företag eller personer. 

Vi har hittat fotografier - vad gör vi? Fotografier som kan kopplas till ett förenings-, företags- eller personarkiv tar vi emot. Rena fotosamlingar hänvisar vi till Länsmuseet Gävleborg eller Hälsinglands museum. 
Leverans av arkivmaterial